อัตราค่านำเข้า

ค่านำเข้าแบบกิโล

เหมาะสำหรับ
– ลูกค้าที่ต้องการซื้อเยอะๆ
– ลูกค้าที่ต้องการสั่งของไปขายต่อ เพื่อให้ได้ค่านำเข้าที่ถูกลง
– ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อไปใช้เอง แต่ซื้อเยอะเพื่อจะได้คุ้มค่านำเข้า
โดยค่านำเข้าจะถูกคิดตามขนาดหรือน้ำหนักของสินค้านั้นๆ

ค่านำเข้าแบบปลีก
เหมาะสำหรับ
– ลูกค้าที่ต้องการซื้อน้อยชิ้น
– ลูกค้าที่เพิ่มเริ่มสั่งครั้งแรก
– ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อไปใช้เอง
โดยค่านำเข้าจะคิดเป็นรายชิ้น ทำให้ง่ายต่อการคำนวณราคา